ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Αμφίκλειας με την επωνυμία «Τοπικός Σύλλογος Νέων Αμφίκλειας» και διακριτικό τίτλο ΤΟ.ΣΥ.Ν. Αμφίκλειας.

 Αμφίκλεια , 23 Μαρτίου 2015

 

Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Τοπικός Σύλλογος Νέων Αμφικλείας» και διακριτικό τίτλο ΤΟ.ΣΥ.Ν. Αμφικλείας, με έδρα τον Δήμο Αμφίκλεια Ελάτειας, και δη το Δημοτικό διαμέρισμα Αμφίκλειας.

 

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο τοπικός σύλλογος Νέων Αμφίκλειας  είναι μια ανεξάρτητη ανοιχτή σύμπραξη ενεργών και υπεύθυνων νέων πολιτών, μία δεξαμενή σκέψης και δράσης για την παραγωγή κοινωφελούς γνώσης και έργου. Είναι μία ομάδα νέων με ενδιαφέρον για τα προβλήματα της περιοχής και την διάθεση να συμμετέχουν σε δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Σκοπός των πολιτών που συμμετέχουν στον Σύλλογο είναι να εργαστούν ανιδιοτελώς, ως ομάδα προβληματισμού, διαλόγου, σκέψης και δράσης, για την ανάδειξη των προβλημάτων που ταλανίζουν τη ζωή της τοπικής κοινωνίας, για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, για την αφύπνιση συνειδήσεων, για την κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας μας, για την ενεργοποίηση, τη συμμετοχή και την έξοδο από την ιδιωτικότητα των νέων, για την αρμονική συνεργασία όλων όσων είναι σε θέση να αρθρώσουν δημιουργικό πολιτικό λόγο για τα τοπικά πράγματα και, τέλος, για την επεξεργασία και εφαρμογή νέων προτάσεων και λύσεων που μπορεί, πάνω και πέρα από κομματικές αγκυλώσεις, να ωθήσουν και να υποβοηθήσουν τις δημιουργικές αναπτυξιακές δυνάμεις και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να δώσουν νέα πνοή στην ιδιαίτερη πατρίδα μας.

 

Άρθρο 3

ΔΡΑΣΕΙΣ
 1. Η ενεργοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, με σκοπό την συμμετοχή τους στα κοινά, την διάθεση των προσωπικών και συλλογικών τους δυνατοτήτων στις δράσεις του Συλλόγου και την οργανωμένη συμβολή τους.
 2. Η συμβολή στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής, με την αξιοποίηση όλων ανεξαιρέτως των παραγωγικών δυνάμεων, και η ανάδειξη των σπουδαίων, πολιτιστικών, ιστορικών, τουριστικών και οικονομικών δυνατοτήτων της περιοχής.
 3. Η ανάδειξη των κοινωνικών αναγκών και των κοινωνικών προβλημάτων των πολιτών.
 4. Η επένδυση στο κοινωνικό κεφάλαιο των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή η επένδυση σε διαπροσωπικές σχέσεις, (κατά τους κανόνες και τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης), στη συνεργασία με άλλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, εθνικούς ή διεθνείς, του ιδίου ή συναφούς ενδιαφέροντος, Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, ανεξάρτητους επιστήμονες, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αθλητικά σωματεία, κέντρα ψυχικής υγείας και υγιεινής, νοσοκομεία, επιχειρήσεις, επαγγελματικές ενώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια, συνδικαλιστικούς φορείς, συλλόγους γονέων, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κλπ. Ο Σύλλογος μπορεί να συνάπτει με τους ανωτέρω φορείς πρωτόκολλα συνεργασίας, στα οποία θα περιγράφονται τα αντικείμενα, οι τρόποι και το εν γένει περιεχόμενο της συνεργασίας. Τονίζεται ότι η συμμετοχή σε ομάδες ή θεσμούς, πολιτικής ή μη, κατεύθυνσης, που δεν θίγουν τους σκοπούς του συλλόγου, αλλά τους προωθούν, είναι ευπρόσδεκτη, μολονότι δεν δεσμεύει ούτε ενθαρρύνει τα μέλη του συλλόγου στην υποστήριξή της.
 5. Ο συντονισμός των προσπαθειών των μελών του, με την δημιουργία ομάδων εργασίας και επιτροπών ενδιαφέροντος, με τη διαρκή συμβολή των μελών σε αυτές και στόχο την περαιτέρω δικτύωση και συμμετοχή τους στον Σύλλογο. Οι ομάδες αυτές θα συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, με την οποία θα αποφασίζεται και το συγκεκριμένο αντικείμενο δράσης τους.
 6. Η συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της απασχόλησης, ιδίως των νέων, μέσα από την ανάλυση της οικονομικής και επιχειρηματικής πραγματικότητας της περιοχής, την διενέργεια μελετών και τη συμβολή στη συνεργασία των νέων για την δημιουργία καινοτόμων πρωτοβουλιών και νέων επιχειρηματικών δράσεων.
 7. Η συμβολή στην ανάπτυξη δράσεων σχετικά με την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως και όλων των σχετικών δράσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.
 8. Η ενημέρωση σχετικά με τις προθέσεις και τις αποφάσεις των τοπικών διοικήσεων, η συνεργασία μαζί τους για την ανεύρεση κοινού χώρου δράσεων και την υλοποίηση των προτάσεων του συλλόγου, η συμπαράσταση στις ορθές επιλογές τους και η άσκηση εποικοδομητικής κριτικής σε αυτές με στόχο τη διαφανή και αποτελεσματική διαχείριση των αυτοδιοικητικών υποθέσεων της περιοχής. Η σταθερή και συστηματοποιημένη προώθηση της κοινωνικής δια- βούλευσης στα μείζονα θέματα.
 9. Ο σχεδιασμός και συντονισμός ερευνών και μελετών που αναφέρονται στην περιοχή των ενδιαφερόντων του συλλόγου, και η συμμετοχή στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, δράσεων, μελετών, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Η διοργάνωση και καθοδήγηση προγραμμάτων ενημέρωσης και εκδηλώσεων από μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων στους τομείς ενδιαφέροντός του, από μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 10. Η δημιουργία, είτε ευκαιριακά, είτε μόνιμα, ηλεκτρονικών ή έντυπων δημοσιευμάτων για τη διάδοση των θέσεων και απόψεων και των αποτελεσμάτων των μελετών του, όπως επίσης και για την προβολή του έργου του.
 11. Η προώθηση και αξιοποίηση της σύγχρονης Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και καθώς και του Διαδικτύου σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο.
 12. Η προώθηση δράσεων διαμαρτυρίας και παραστάσεων ενώπιον τοπικών και υπερτοπικών φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων και η ενημέρωση της κοινής γνώμης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω των ΜΜΕ, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα ιδιαίτερα προβλήματα της περιοχής που σχετίζονται με το περιβάλλον και όχι μόνο.
 13. Η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας καθώς και των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τοπικών, εθνικών ή διεθνών, φορέων και οργανισμών, εφ’ όσον αυτά αποσκοπούν στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
 14. Η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας συναφής με τους σκοπούς του.
 15. Η ηθική συμπαράσταση προς τα μέλη του και η μεταξύ αυτών αλληλεγγύη.
 16. Η συμβολή στην προστασία, ανάδειξη με την κατασκευή κατάλληλων υποδομών και έργων και προβολή του φυσικού κάλλους και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δ.Δ Αμφίκλειας του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας.
 17. Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων γύρω από θέματα γενικού, επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
 18. Η διοργάνωση ψυχαγωγικών καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
 19. Η ανάπτυξη φιλικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ της Αμφίκλειας και των όμορων αυτής χωριών.
 20. Η υποστήριξη κάθε προσπάθειας που σύμφωνα με την κρίση της Γενικής Συνελεύσεως του Συλλόγου αποβλέπει στην πρόοδο ανάπτυξη και προβολή της Αμφίκλειας και των κατοίκων της.

 

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 1. Ο σύλλογος είναι ανοιχτός σε όλους τους νέους που είναι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας και των όμορων δήμων της ευρύτερης περιοχής και σε αυτούς που κατάγονται από αυτήν.
 2. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και φιλικά. Τα ιδρυτικά μέλη είναι αυτοδικαίως τακτικά μέλη.
 3. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν νέοι από 18 έως 35 ετών, κάτοικοι του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας και των όμορων δήμων της ευρύτερης περιοχής, καθώς και εκείνοι που κατάγονται από αυτή, οι οποίοι εγγράφονται στο μητρώο του Συλλόγου και δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως τις Αρχές και το Καταστατικό του Συλλόγου. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν τον λόγο και να ψηφίζουν επί παντός θέματος αφορώντος τους σκοπούς του Συλλόγου, όπως επίσης να δραστηριοποιούνται στις Επιτροπές Δράσης, Μελέτης και Έρευνας. Οι άνω των 35 ετών μπορούν να εγγραφούν ως φιλικά μέλη του συλλόγου.
 4. Τα τακτικά μέλη αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 5. Τα φιλικά μέλη συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του συλλόγου, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 6. Για την εγγραφή ως τακτικού ή φιλικού μέλους, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να υποβάλει έγγραφη αίτηση με πλήρη ατομικά στοιχεία (όπως περιγράφονται σε σχετικό έντυπο του Συλλόγου) προς το Δ.Σ. στην οποία να δηλώνει υπευθύνως ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν άρθρο του καταστατικού περί εγγραφής, αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα τους σκοπούς του Συλλόγου.
 7. Η εγγραφή εκάστου νέου μέλους, τελεί υπό την έγκριση του Δ.Σ. του Συλλόγου.
 8. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρούν του Συλλόγου μετά από γνωστοποίηση.
 9. Επίτιμα Μέλη ή Επίτιμοι Πρόεδροι του Συλλόγου ανακηρύσσονται όσοι προσέφεραν στο Σύλλογο εξαιρετική υπηρεσία και συνέβαλαν για την επιτυχία των σκοπών του. Επίτιμα μέλη αναγορεύονται, επίσης, επιφανείς προσωπικότητες της πολιτικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην προαγωγή του εν γένει κοινωνικού γίγνεσθαι της περιοχής μας, της χώρας μας ή τρίτης χώρας. Η εκλογή των επιτίμων μελών γίνεται ύστερα από πρόταση δέκα τακτικών μελών, η οποία αφού εγκριθεί από το Δ.Σ., υποβάλλεται προς οριστική έγκριση στη Γεν. Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για την ανακήρυξη. Τα επίτιμα μέλη και οι επίτιμοι πρόεδροι δεν υποχρεούνται σε καταβολή συνδρομών, αλλά συμμετέχουν αυτοδικαίως στις Γεν. Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι

 

Άρθρο 5

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται :
 1. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
 2. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
 3. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου.
 4. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου.
 5. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελη του Συλλόγου.
 6. Να αποχωρούν από τον Σύλλογο ελεύθερα.
Μέλη του Συλλόγου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν :

α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου.

γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες  και τις πρωτοβουλίες  του Συλλόγου.

δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σύλλογο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

ε. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σύλλογο.

 

 Άρθρο 7

 ΠΟΡΟΙ

Πόροι του συλλόγου προέρχονται από:

1) την ετήσια συνδρομή των μελών η οποία θα ανέρχεται στο ποσό των 15€ και θα καταβάλλεται κάθε χρόνο από 01/12 έως 20/12,

2) τις έκτακτες εισφορές, τα κληροδοτήματα, τις χορηγίες ιδιωτών, τα έσοδα από εκδηλώσεις, τις επιχορηγήσεις από Εθνικούς ή Διεθνείς οργανισμούς

3) κάθε άλλη εισφορά, προσφορά και δωρεά σε χρήμα ή σε είδος από μέλος ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρκεί ο δωρητής να μην επιβάλλει όρους αντίθετους με αυτούς του Καταστατικού του συλλόγου. Το ποσό της ετήσια συνδρομή θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσης κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 8

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
 1. Καθήκοντα και αρμοδιότητες Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
 2. Κάθε μέλος που αντιδρά λόγω ή έργω στους σκοπούς του Συλλόγου, αποκλίνει απ’ αυτούς, παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, επιχειρεί να κομματικοποιήσει αυτό, δεν εκτελεί και καταστρατηγεί τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων, του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων του Συλλόγου και επιδεικνύει διαγωγή που αντιστρατεύεται το πνεύμα συνεργασίας των μελών του Συλλόγου, υπόκειται στις εξής πειθαρχικές ποινές: 1) Προφορική παρατήρηση ενώπιον του Δ.Σ. 2) Γραπτή επίπληξη από το Δ.Σ. 3) Προσωρινή αποβολή μέχρι ενός έτους επιβαλλόμενη από τη Γενική Συνέλευση, με πρόταση του Δ.Σ. 4) Οριστική αποβολή (διαγραφή), κατά το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα, επιβαλλόμενη από τη Γεν. Συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ.
 3. Σε εκάστη, από τις ανωτέρω περιπτώσεις, το πειθαρχικώς ελεγχόμενο μέλος καλείται εγγράφως σε απολογία από το Δ.Σ. εντός εύλογης προθεσμίας από την έγγραφη σχετική πρόσκληση, και όχι πάντως μικρότερη των 10 ημερών. Αν δεν υποβληθεί απολογία, το Δ.Σ. αποφαίνεται και άνευ αυτής.
 4. Το μέλος που τυχόν αποχωρήσει, παραιτηθεί ή διαγραφεί από τον Σύλλογο δεν έχει δικαίωμα να αξιώνει τα καταβληθέντα ποσά, ως εισφορές, προς τον Σύλλογο.

 

Άρθρο 9

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Καθορίζει τη δράση του, εκλέγει και ανακαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ., τον προϋπολογισμό της νέας χρήσεως και την έκθεση ελέγχου διαχειρίσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Γ.Σ. τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει περί διαλύσεως του Συλλόγου.
 2. Η νομίμως συγκαλουμένη Γ.Σ. συνέρχεται είτε στην έδρα του Συλλόγου είτε όπου αλλού κριθεί πρόσφορο από το Δ.Σ., συζητεί και αποφασίζει μόνον επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Της Γ.Σ. προεδρεύει τακτικό μέλος, που εκλέγεται απ’ αυτήν, ενώ εκλέγεται και πρακτικογράφος.
 3. Στις Γ.Σ. μετέχουν όλα τα μέλη είτε τακτικά, είτε φιλικά, είτε επίτιμα και ψηφίζουν μόνον τα μέλη, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, κατά τον χρόνο πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης περί σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 10

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου συνέρχεται κάθε έτος είτε στην έδρα του Συλλόγου είτε όπου αλλού κριθεί πρόσφορο από το Δ.Σ., κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ., στην οποία ορίζονται η ακριβής ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα της Γ.Σ. Η ανά διετία Τακτική Γενική Συνέλευση έχει εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα, ήτοι κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ., συνέρχεται Τακτική Γενική Συνέλευση προς εκλογή νέου Δ.Σ., νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και προς έγκριση της οικονομικής διαχειρίσεως και του προϋπολογισμού.
 2. Οι προσκλήσεις για τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, υπογραφόμενες από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου περιέχουν υποχρεωτικά τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και αποστέλλονται υπ’ ευθύνη του Γενικού Γραμματέα στα μέλη, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημέρα τελέσεως της Γ.Σ. Το Δ.Σ. δύναται να προβαίνει και στη δημοσίευση της προσκλήσεως της Γ.Σ. στον ημερήσιο ή στον περιοδικό τύπο, την τοιχοκολλά δε στα γραφεία του Συλλόγου και την αναρτά στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Συλλόγου, εφόσον αυτή υπάρχει.
 3. Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίστανται, το ένα δεύτερο (1/2) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Μη επιτευχθείσης απαρτίας, κατά την πρώτη Γ.Σ., καλείται νέα, μετά παρέλευση 15 ημερών, με τα αυτά θέματα, στον αυτό τόπο και χρόνο, η οποία και ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
 4. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων νομιμοποιημένων μελών. Επί προσωπικών ζητημάτων και αρχαιρεσιών διενεργείται μυστική ψηφοφορία. Επί παντός άλλου θέματος οι αποφάσεις λαμβάνονται δι’ ανατάσεως της χειρός ή ονομαστικής ψηφοφορίας και ουδέποτε διά βοής. Η Γενική Συνέλευση παίρνει αποφάσεις μόνο για θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης του Δ.Σ., ενώ θέματα μη αναγραφόμενα στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητούνται στη συνεδρίαση, δεν επιτρέπεται, όμως, η λήψη απόφασης για αυτά.

 

Άρθρο 11

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
 1. Κατά την ανά διετία Τακτική Γ.Σ., διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι εκλογές διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία και ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και χωριστά οι υποψήφιοι για την Ε.Ε.
 2. Προ των εκλογών, το απερχόμενο Δ.Σ. διά του Προέδρου λογοδοτεί ενώπιον της Γ.Σ. επί των πεπραγμένων κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ακολούθως, ο προεδρεύων της Γ.Σ., ο οποίος εκλέγεται κατά την έναρξη των εργασιών της από την Γ.Σ., αφού δώσει τον λόγο για τη συζήτηση επί των πεπραγμένων σε όσους επιθυμούν, καλεί τα μέλη της Γ.Σ. να εγκρίνουν ή να απορρίψουν αυτά.
 3. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ε.Ε. υποβάλλουν έγγραφες αιτήσεις προς το απερχόμενο Δ.Σ. τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της ημέρας των αρχαιρεσιών. Ο προεδρεύων της Γ.Σ. ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στη Γ.Σ. πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και χωριστά για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 4. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται υπό και ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τη Γ.Σ. πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον πρακτικογράφο και τον ψηφολέκτη. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σημειώσει μέχρι επτά σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι δύο σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού λάβει από τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα τον κατάλογο εγγεγραμμένων με δικαίωμα ψήφου μελών και διανείμει σε όλα τα παρόντα, με δικαίωμα ψήφου, μέλη από ένα ψηφοδέλτιο, ελέγχει τα ονόματα των προσερχομένων στην κάλπη, καταρτίζει ονομαστικό κατάλογο των ψηφισάντων και μετά το πέρας της εκλογής ανοίγει την κάλπη. Μετά τη διαλογή των ψήφων, υπογράφει σχετικό πρακτικό και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες κατά σειράν επιτυχίας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Το πρακτικό υπογράφεται από τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον προεδρεύοντα της Γ.Σ. και παραδίδεται με όλα τα σχετικά έγγραφα της Γενικής Συνελεύσεως και των εκλογών στον πλειοψηφίσαντα των εκλεγέντων.
 5. Επιτυχόντες θεωρούνται οι εννέα (9) πρώτοι πλειοψηφίσαντες για το Διοικητικό Συμβούλιο (που είναι πλέον τακτικά μέλη του νέου Δ.Σ.) και οι τρεις πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή (που είναι πλέον τακτικά μέλη της νέας Ε.Ε.).Τέσσερις επιλαχόντες για το Δ.Σ. θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη των δύο οργάνων, αντιστοίχως. Σε περίπτωση ισοψηφίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί αμέσως κλήρωση.

 

Άρθρο 12

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών συγκαλείται όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το Δ.Σ. ή επιβάλλεται τούτο εκ του συμφέροντος του Συλλόγου ή όποτε ζητήσει τούτο το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη ενυπόγραφη αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία αναγράφεται και το προς συζήτηση θέμα. Το Δ.Σ. υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει Γ.Σ. εντός 30 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Για τα ζητήματα απαρτίας, εκλογών και αποφάσεων της έκτακτης Γ.Σ., ισχύουν όσα αναφέρονται και στην τακτική Γ.Σ.

 

Άρθρο 13

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Προς λήψη αποφάσεως περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, πρέπει να παρίστανται κατά την Γενική Συνέλευση τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου και να ψηφίσει υπέρ της τροποποιήσεως αυτού, πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 1. Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο ανά διετία, κατά τα ανωτέρω.
 2. Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του συνέρχεται σε συνεδρίαση με επιμέλεια του πλειο- ψηφίσαντος συμβούλου εντός επτά (7) ημερών από της εκλογής του και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο του Δ.Σ.
 3. Οι εκλεγέντες τέσσερις αναπληρωματικοί σύμβουλοι καλούνται από τον Πρόεδρο κατά σειρά επιτυχίας για την κατάληψη των κενουμένων, για οποιοδήποτε λόγο, θέσεων στο Δ.Σ. και μέχρι της λήξεως της θητείας όλου του οργάνου, τηρουμένων των αναφερομένων στο Άρθρο 9, παρ.5. Στην περίπτωση της αναπλήρωσης θα γίνεται νέα συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.
 4. Μέλος του Δ.Σ. αδικαιολογήτως απών σε τρεις κατά σειράν συνεδριάσεις ή σε πέντε εντός έτους, θεωρείται ως παραιτηθέν και αντικαθίσταται κατά την ανωτέρω διαδικασία. Η αναπλήρωση αυτή μπορεί να ακολουθηθεί μέχρι εξαντλήσεως των αναπληρωματικών συμβούλων, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν πλέον επιλαχόντες, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ.
 5. Μέλος του Δ.Σ., που στερείται αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως από τα πολιτικά του δικαιώματα, αποκλείεται της διοικήσεως για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.
 6. Το Δ.Σ. διοικεί υπευθύνως το Σύλλογο, βάσει των νόμων, του καταστατικού και του τυχόν εγκρινομένου από το Δ.Σ. Εσωτερικού Κανονισμού. Αποφασίζει επί παντός θέματος, που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών ή τα συμφέροντα του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία αυτού, φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και του προγράμματός του, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., αποφασίζει για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, εκτελεί καθήκοντα Πειθαρχικού Συμβουλίου και εν γένει λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, τα οποία αφορούν το Σύλλογο.

 

Άρθρο 15

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 1. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις, είτε στην έδρα του Συλλόγου είτε όπου αλλού κριθεί πρόσφορο από το Δ.Σ., κάθε τρεις μήνες, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, που αναγράφει τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως και σε έκτακτες, όποτε καλείται από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν με αίτηση προς το Δ.Σ. το ένα τρίτο των μελών του. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται το θέμα της συγκαλουμένης εκτάκτου συνεδριάσεως. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι σε νόμιμη απαρτία, όταν παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ενώ επί προσωπικών ζητημάτων οι ψηφοφορίες είναι μυστικές.
 2. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές στα μέλη του Συλλόγου εκτός αν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.
 3. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, που επικυρώνονται και υπογράφονται αμέσως μετά τη λήξη της συνεδριάσεως του Δ.Σ. Αποφάσεις του Δ.Σ. αναθεωρούνται από τη Γ.Σ.

 

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον των δικαστηρίων, των διοικητικών και εν γένει των κρατικών αρχών, και σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις. Συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Καταρτίζει, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων. Δίδει τον λόγο σε όσους τον ζητήσουν κατά σειράν, τον αφαιρεί από τους εκτρεπόμενους και δύναται να διακόπτει τη συνεδρίαση όταν σημειώνονται οξείες αντεγκλήσεις. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ

 

Άρθρο 17

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο σε όλα εν γένει τα καθήκοντα και τα δικαιώματά του.

 

Άρθρο 18

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται και φυλάττει τα Αρχεία του Συλλόγου καθώς και τη σφραγίδα του. Τηρεί τα μητρώα μελών και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί τα σχετικά βιβλία, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Εκτελεί κάθε γραφική εργασία του Συλλόγου, διευθύνει το Γραφείο και εν γένει βοηθά τον Πρόεδρο στα διοικητικά καθήκοντα. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.. Είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση όλων των διατυπώσεων, που ο νόμος προβλέπει για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου.

 

Άρθρο 19

 ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για την διαχείριση του Ταμείου και α) ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές, β) κρατά βιβλίο ταμείου και λογιστικά βιβλία διαχείρισης, γ) υποβάλλει ταμειακή έκθεση στο Δ.Σ. όταν ζητηθεί, και ετήσιο προϋπολογισμό στη Γενική Συνέλευση. Ο Ταμίας δεν πρέπει να κρατά μετρητά του Συλλόγου πάνω από το ποσό που θα ορίζει το Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό κάθε επί πλέον ποσό. Κάθε ανάληψη από τον λογαριασμό γίνεται με την συνυπογραφή του Προέδρου και την έγκριση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 20

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι :

– Υποχρεωτικά

α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.

β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των μελών.

δ. Βιβλίο Εισπράξεων – Πληρωμών.

 

– Προαιρετικά :

α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.

δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

ε. Βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

 

 Άρθρο 21

 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η τριμελής εξελεγκτική επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και αποστολή έχει τον οικονομικό έλεγχο διαχείρισης του Δ.Σ. στην διάρκεια της θητείας του, όποτε κρίνει αναγκαίο. Συντάσσει και ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση έκθεση, όταν απαιτηθεί, και υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της λογοδοσίας του Δ.Σ.

 

Άρθρο 22

 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Για τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως, στην οποία απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου 1/2 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και απόφαση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων 3/4 των παρόντων μελών. Διάλυση του Συλλόγου επέρχεται αυτοδίκαια αν παραμείνουν σ’ αυτόν ολιγότερα των δέκα (10) μελών ή αν συντρέχουν οι οριζόμενοι από τον νόμο και τον Α.Κ. λόγοι. Διαλυομένου του Συλλόγου ακολουθεί εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ.

 

Άρθρο 23

ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα και έμβλημα, τα οποία θα καθορίσει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 24

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε θέμα το οποίο ανακύπτει και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος θα συνταχθεί, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Α. Κ. και τους νόμους περί Σωματείων.

Άρθρο 25

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 25 άρθρα. Αφού αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη, υπογράφεται ως ακολούθως.